Privacyverklaring

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van de Christelijke Volleybalvereniging Spirit, gevestigd te Barendrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342456, hierna te noemen: ‘Spirit`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@cvv-spirit.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Spirit verstrekt uw persoonsgegevens niet aan sponsoren of andere commerciële partijen. Zonder uw toestemming verstrekt Spirit uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Spirit met u heeft, tenzij Spirit wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Spirit te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Spirit op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Spirit deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Spirit hebben ontvangen.

Foto’s op de website
Bij het aangaan van het lidmaatschap geeft u toestemming voor het plaatsen van foto’s op de website. U heeft altijd het recht om om verwijdering van foto’s te vragen. Het kan zijn dat we de foto dan niet verwijderen maar personen onherkenbaar maken.

Beveiliging persoonsgegevens
Spirit treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Spirit. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Spirit raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Spirit past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Spirit raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Spirit er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Spirit wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Secretaris CVV Spirit
E-mail:                        privacy@cvv-spirit.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkers
Spirit maakt gebruik van de diensten van derden. Voor de leden- en financiële administratie maakt Spirit gebruik van Sportlink. Zie https://www.sportlink.nl/privacyverklaring/ voor de privacy verklaring van Sportlink. Voor de opslag en uitwisseling van documenten van commissies en bestuur maakt Spirit gebruik van Dropbox. Zie https://www.dropbox.com/privacy voor de privacy policy van Dropbox.