Lidmaatschap

CVV Spirit kent 5 soorten lidmaatschappen:
1. Erelidmaatschap, zij betalen geen contributie
2. Donateurs: ‘Tientjes’ lidmaatschap, zij doneren per seizoen € 10,-
3. Senior lidmaatschap, zij betalen de vastgestelde contributie.
4. Junior lidmaatschap, zij betalen de vastgestelde contributie.
5. Recreanten, zij betalen de vastgestelde contributie.
6. Overig, bijvoorbeeld coach of trainer zijn wel lid van de vereniging en staan bij de Nevobo als bondslid ingeschreven. De vereniging betaalt de bondscontributie

De duur van het lidmaatschap is voor een competitieseizoen. Voor competitie spelende senioren geldt dat dit het gehele seizoen is van september van het huidig jaar tot en met juni van het volgende jaar. De minimale duur is dus één seizoen.
Voor niet-competitie spelende senioren / recreanten geldt dit niet. De minimale duur is voor deze groep één maand.
Voor junioren/jeugdleden geldt dat de competitie een half seizoen duurt (september – december en januari – april). De minimale duur is voor deze groep een half seizoen.
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd als niet voor de aangegeven datum het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd. Dit betekent dat als een lid niet op tijd schriftelijk opzegt hij/zij voor het komende (halve) seizoen de volledige contributie moet betalen.

Contributiebedrag
Het jaarcontributiebedrag voor senior leden wordt tijdens de ALV (algemene leden vergadering) bepaald.
Competitie spelende leden (senior en junior leden) betalen per jaar een vast bedrag voor het wedstrijdtenue. Dit is €15,- per jaar. Deze wordt samen met de contributie geïnd.

Contributiebetaling
Er zijn meerdere mogelijkheden om de contributie te betalen. In het onderstaande schema zijn de mogelijkheden weergegeven.

Betalen gaat per automatische Incasso via de machtiging bij het inschrijfformulier.

De contributiebedragen (incl. Bondscontributie) zijn volgens onderstaande tabel.

In de maand contributie is een incasso opslag van 0,1 euro opgenomen
Leden die alleen trainen betalen 67% van de contributie van competitie spelende leden.

Eigen bijdrage wedstrijdkleding

Voor het gebruik van een wedstrijdtenue vraagt SPIRIT 15 euro per jaar. Deze wordt geïnd met de contributie. Dus bij contributie 1x per jaar, € 15, bij contributie 2x per jaar € 7,50 per inning en bij 10x per jaar €1,88 per inning.

Aanpassing contributie
In de volgende situaties kan er sprake zijn van een afwijkend contributiebedrag of restitutie van de contributie.
• Gedurende het seizoen lid worden
Als een lid gedurende het seizoen lid wordt geldt dat vanaf de eerstvolgende kalendermaand contributie in rekening wordt gebracht/betaald moet worden,.
• Gedurende het seizoen het lidmaatschap opzeggen
Als gedurende het seizoen het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd geldt dat voor senioren het volledige seizoen contributie moet worden betaald en voor junioren het halve seizoen.
Er is geen sprake van restitutie.
• Een uitzondering is het opzeggen van het lidmaatschap door een vrouwelijk lid in geval van zwangerschap. Bij zwangerschap in de eerste helft van het lopende seizoen wordt bij schriftelijk opzeggen met opgave van reden zwangerschap voor 1 december de tweede helft van het seizoen niet in rekening gebracht. Bij opzeggen in de tweede helft van het seizoen naar aanleiding van een zwangerschap geldt geen korting of restitutie; het volledige seizoen wordt in rekening gebracht.

Blessure regeling
Bij een langdurige blessure, tenminste 2 maanden kan bij het bestuur op een restitutie van contributie gevraagd worden. Dit dient schriftelijk bij de voorzitter (voorzitter@cvv-spirit.nl) gemeld te worden bij aanvang van de blessure en als je tenminste 2 maanden geblesseerd blijft. Voor de duidelijkheid, een zwangerschap wordt niet gezien als een blessure.
De contributie kan niet worden gestopt in verband met de vaste kosten voor de zaalhuur en de bondscontributie. Daarvoor is de volgende regeling in het leven geroepen:
• Ben je in de 1e helft van het seizoen minimaal twee maanden geblesseerd dan krijg je 50% van de contributie over de eerste helft van de seizoen gerestitueerd.
• Ben je in de 2e helft van het seizoen minimaal twee maanden geblesseerd dan krijg eveneens 50% van de contributie over de 2e helft van het seizoen gerestitueerd.
• Raak je in de 1e helft van het seizoen geblesseerd en blijf je de tweede helft van het seizoen ook geblesseerd, dan kun je je voor aanvang van de 2e seizoenshelft (uiterlijk 31 december) voor de 2e helft afmelden en betaal je helemaal geen contributie over de 2e seizoenshelft.
• Indien je geblesseerd raakt en het er naar uitziet dat je voor een van de bovenstaande regelingen in aanmerking komt, meldt dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de voorzitter.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap moet op tijd schriftelijk opgezegd worden bij de secretaris.
Voor senioren geldt 1 mei als uiterste opzegdatum.
Voor junioren geldt 1 mei voor de eerste helft van het seizoen en 1 december voor de tweede helft van het seizoen.
Voor recreanten geldt dat het lidmaatschap op elk moment kan worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn. Als recreanten gedurende de maand opzeggen geldt dat het lidmaatschap en de contributiebetaling op het einde van de volgende maand wordt beëindigd.
Voorbeeld opzeggen voor of op 1 januari: je betaald t/m eind januari

Opzegtermijn
Het lidmaatschap kan worden opgezegd na afloop van de competitie termijn. Dit betekent voor senior leden dat het lidmaatschap minimaal 1 jaar is, met uitzondering van de recreanten die geen competitie spelen, daarvoor is de opzegtermijn één maand.
Het lidmaatschap voor junior leden is eveneens voor minimaal de duur van een competitie, dus minimaal een half jaar.
Opzeggen dient schriftelijk te geschieden via secretaris@cvv-spirit.nl

Betalingsachterstand
Er is sprake van een betalingsachterstand wanneer een incasso mislukt vanwege onvoldoende saldo of als de incasso wordt teruggedraaid. Voor zelfstandig betalende leden geldt dat er sprake is van een achterstand als het te betalen bedrag niet op de aangegeven datum op de rekening van Spirit is bijgeschreven.
Alle leden met een betalingsachterstand mogen het volgende seizoen geen competitie spelen. Dit betekent dat als een lid aan het einde van het seizoen (eind juli) een betalingsachterstand heeft, het lid het volgend seizoen geen competitie mag spelen. Als het lid de betalingsachterstand inloopt kan de blokkade opgeheven worden.

Overige informatie
Klik hier voor een boekje met allerlei informatie over CVV Spirit.